18. August 2022

Slutbrugerlicensaftale

Denne slutbrugerlicensaftale (“aftalen”) regulerer din ret til anvendelse af applikationen GO! Danmark ("softwaren"), der ejes af GO! Danmark ApS, cvr-nr. 39720663 med registreret adresse Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ("GO! Danmark"). Ved din accept af denne aftale accepterer du alle de vilkår, der er indeholdt heri. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale, må du ikke bruge softwaren.

 1. Tildeling af licens og licensens omfang
  • Du kan abonnere på GO! Danmark via en platform, der drives af en tredjepart, f.eks. App Store, Google Play osv. (“mobil platform”).
  • Du indrømmes hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren til dine interne formål.
  • Du må ikke bruge Softwaren, eller dele heraf, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale. Du må under ingen omstændigheder modificere, udvikle eller lave tilføjelser til Softwaren.
  • Du må ikke bruge Softwaren, eller dele heraf, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale. Du må under ingen omstændigheder modificere, udvikle eller lave tilføjelser til Softwaren.
  • Du må ikke viderelicensere, udleje, udlåne eller på anden måde direkte eller indirekte tillade tredjemand at anvende eller disponere over Softwaren.
  • Du må ikke dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af Softwaren eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden til Softwaren eller lave kopier for at arkivere eller sikkerhedskopiere udover i det omfang, som udtrykkeligt er tilladt i den gældende lovgivning.
  • Du må ikke ændre eller fjerne meddelelser om ejendomsrettigheder fra Softwaren, eller fra medier det er gjort tilgængeligt fra, for så vidt angår patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.
 2. immaterielle rettigheder
  • Ejerskab og alle immaterielle rettigheder til Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, alle patenter, designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder og ejendomsretligt beskyttet knowhow tilhører GO! Danmark eller vore partnere. Intet i denne Aftale skal fortolkes som en overdragelse af sådanne rettigheder til dig. Du er udelukkende tildelt den begrænsede licens, som er fastsat i denne Aftale.
  • Det er dog tilladt at printe materialet ud til egen ikke-forretningsmæssig brug, såfremt du ikke redigerer i materialet, ligesom du samtidig skal printe disse brugerbetingelser og vedhæfte dem, så der ikke er tvivl om betingelserne for brug af materialet over for alle, der måtte komme i berøring med det.
 3. Etiske regler for brugen af Softwaren
  • GO! Danmark forbeholder sig ret til at fjerne materiale, der anses for at være upassende, stødende, fornærmende, injurierende, kvaksalverisk, indeholder reklame, udokumenteret, ulovligt, eller som på anden måde efter vores opfattelse strider mod god moral og etik. Tilsvarende forbeholder vi os ret til at lukke/afvise adgangen for brugere, som ikke opfylder disse krav.
 4. Tredjepartsinformationer
  • Softwaren kan indeholde links til og/eller informationer fra tredjeparter. Tredjepartsinformationer er uden for vores kontrol, og enhver brug af sådanne er altid på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, funktionaliteten, nøjagtigheden, lovligheden eller nogen andre aspekter af tredjepartsinformationer. Du anerkender og accepterer yderligere, at vi ikke er ansvarlige for skade eller tab af nogen art forårsaget af eller indtruffet i forbindelse med brugen af eller tillid til indholdet af sådanne tredjepartsinformationer.
 5. Behandling af personoplysninger
  • Hvis der behandles personoplysninger i forbindelse med brug af Softwaren, sker det i henhold til den persondatapolitik, der fremgår af Softwaren.
 6. Ingen garanti
  • Softwaren tilbydes som den er og forefindes, og vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, egnethed til dine formål, Softwarens tilgængelighed, samt at Softwaren er fri for fejl, defekter eller andre uhensigtsmæssige forhold.
 7. Ansvarsbegrænsning
  • Du anerkender, at Softwaren tilbydes som den er og forefindes. Bortset fra, hvor et tab eller en skade skyldes vores grove uagtsomhed eller forsæt, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af Softwaren, eller som du ellers måtte pådrage dig i forbindelse med denne Aftale og/eller brugen af Softwaren.
  • Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder i forhold til GO! Danmark, vores ansatte, vores forfattere, vores samarbejdspartnere eller andre bidragsydere til generelt materiale.
 8. ikke erstatning for lægelig rådgivning
  • Oplysningerne du har til rådighed under Softwaren er af generel karakter og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge. Indholdet må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Det er derfor af afgørende betydning, at en læge konsulteres, ved spørgsmål eller bekymringer om dit eller pårørendes helbred.
 9. Krænkelse
  • Hvis det er fastslået, at din brug af Softwaren udgør en krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, vil vi ud fra vores egen skønsmæssige vurdering (i) skaffe dig ret til fortsat at bruge Softwaren, (ii) modificere Softwaren således at den ikke krænker, (iii) udskifte Softwaren med funktionelt tilsvarende software, som ikke krænker, eller (iv) tilbagetage Softwaren. Der henvises desuden til afsnit 7 (Ansvarsbegrænsning) ovenfor.
  • Vores tilsagn som fastsat i punkt 9.1 finder ikke nødvendigvis anvendelse, hvis påstanden om krænkelse er baseret på (i) din brug, betjening eller sammensætning af den relevante Software med hardware, software, data, dokumentation eller andet udstyr, som ikke leveres eller anbefales af os, og en sådan krænkelse ville være undgået uden en sådan brug, betjening eller sammensætning, eller (ii) Softwaren er blevet ændret eller anvendt på en måde, der afviger fra dens konstruktion eller dens tilsigtede formål.
 10. Overdragelse
  • Ingen af dine rettigheder eller forpligtelser kan overdrages til tredjemand.
 11. YDERLIGERE VILKÅR FOR APPLE IOS-apps
  • Følgende yderligere vilkår kræves af Apple:
   • Følgende gælder for dig, hvis du downloadede Softwaren fra Apples App Store (“Softwaren fra iTunes”): Du anerkender og accepterer, at (i) den licens, du hermed tildeles, er en ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren fra iTunes på en iOS-enhed, som du ejer og kontrollerer, samt til at tilgå og bruge Softwaren fra iTunes på andre konti, der er forbundet med dig via Familiedeling eller storindkøb (som fastsat i Apple App stores Vilkår og betingelser), (ii) disse vilkår udelukkende er mellem dig og GO! Danmark, ikke Apple Inc. (”Apple”), og at Apple ikke har noget ansvar for Softwaren fra iTunes eller indhold heri, (iii) din brug af Softwaren fra iTunes skal være i overensstemmelse med Brugsregler fastsat af Apple, inklusive de regler fastsat i App Store Vilkår og betingelser med virkning pr. den dag, hvor du indgår i disse Vilkår, og (iv) Apple har ingen forpligtelser til at levere vedligeholdelses- eller supporttjenester i relation til Softwaren fra iTunes.
   • I tilfælde af, at Softwaren fra iTunes ikke er i overensstemmelse med anvendelige garantier, kan du underrette Apple, hvorefter Apple vil refundere den pris, som du, om nogen, betalte for Softwaren fra iTunes. I det maksimalt tilladte omfang i henhold til anvendelig lovgivning har Apple ingen andre garantiforpligtelser i relation til Softwaren fra iTunes, og ethvert andet krav, tab, ansvar, erstatning, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til enhver manglende overensstemmelse med en garanti, vil alene reguleres af disse Vilkår og anvendelig lovgivning for GO! Danmark som leverandør af Appen.
   • GO! Danmark og du anerkender, at GO! Danmark, og ikke Apple, er ansvarlig for at håndtere ethvert krav relateret til Softwaren fra iTunes eller din besiddelse og/eller brug heraf, inklusive, men ikke begrænset til, (i) produktansvars-krav, (ii) ethvert krav om, at Softwaren fra iTunes er i strid med anvendelige retlige eller forskriftsmæssige krav, og (iii) krav som udspringer af forbrugerbeskyttelse eller tilsvarende lovgivning.
   • I tilfælde af en tredjeparts krav om, at Softwaren fra iTunes eller din besiddelse eller brug heraf krænker tredjepartens immaterielle rettigheder, anerkender du, at GO! Danmark, ikke Apple, er eneansvarlig for undersøgelse, forsvar, forlig og ophør af ethvert sådant krav om krænkelse af immaterielle rettigheder. Du anerkender og accepterer, at Apple, og Apples datterselskaber, er tredjeparts-begunstigede af disse Vilkår, og at Apple ved din accept af Vilkårene har ret til (og vil anses for at have accepteret retten til) at håndhæve Vilkårene over for dig som en tredjeparts-begunstiget heraf. Uden at begrænse aftalens yderligere bestemmelser skal du overholde alle anvendelige vilkårsaftaler med tredjeparter, når du bruger Softwaren fra iTunes.
 1. Ændringer af disse betingelser
  • GO! Danmark kan til enhver tid ændre i disse betingelser. Ændringerne vil kun være gældende fremadrettet. Ændringerne vil kunne ses i Softwaren og ligeledes udsendes med en notifikation. Du kan slettet GO! Danmark, hvis du ikke vil acceptere ændringerne.
 2. Lovvalg og voldgift
  • Denne Aftale reguleres af og fortolkes i henhold til dansk ret uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret.
  • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal afgøres ved rette værneting gældende efter retsplejeloven.
 3. Supportkontakt
  • Opleves der problemer med funktionerne i Softwaren, kan henvendelse ske til [email protected].